हालसम्मका कार्यालय प्रमुख हरु

क्र॰सं॰

पद

कार्यालय प्रमुखको नाम

समय अवधि

शा.अ

तारा प्रसाद भट्टराई

२०५०-०१-१२ देखि २०५२-०८-१० सम्म

शा.अ

लेख बहादुर रावल

२०५२-०९-०१ देखि २०५४-११-०६ सम्म

शा.अ

बालकृष्ण पन्थी

२०५४-११-०४ देखि २०५६-०४-२८ सम्म

शा.अ

कोशलराज शर्मा

२०६५-११-११ देखि २०५८-१२-३० सम्म

शा.अ

कुशुमाकर ढकाल

२०५९-०१-०९ देखि २०६०-०८-२७  सम्म

शा.अ

मुक्तिनारायण भण्डारी

२०६०-११-१४ देखि २०६३-०५-३१  सम्म

शा.अ

कृष्ण प्रसाद नेपाल

२०६३-०६-०१ देखि २०६५-०१-०३ सम्म

शा.

राम प्रसाद ज्ञवाली

२०६५-०२-१० देखि २०६५-०८-२० सम्म

शा.अ

बलराम अर्याल

२०६५-०८-२३ देखि २०६९-०१-२६ सम्म

१०

शा.अ

रमेश गौतम

२०६९-०१-२७ देखि २०७०-०३-२८ सम्म

११

उप-सचिव

लक्ष्मीराज गौतम

२०७०-०३-३० देखि २०७०-०९-०९ सम्म

१२

नि.प्रमुख

रमेश गौतम

२०७०-०९-१० देखि २०७१-०२-२० सम्म

१३

नि.प्रमुख

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली

२०७१-०२-२१ देखि २०७१-०६-२१ सम्म

१४

उप-सचिव

शंकर हरि आचार्य

२०७१-०६-२२ देखि २०७१-१०-२५ सम्म

१५

नि.प्रमुख

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली

२०७१-१०-२६ देखि २०७२-०१-२७ सम्म

१६

उप-सचिव

कृष्ण प्रसाद भण्डारी

२०७२-०१-२८ देखि २०७४-०६-२२ सम्म

१७

उप-सचिव

राजेश पौडेल

२०७४-०६-२३ देखि २०७४-१०-१८ सम्म

१८

नि.प्रमुख

ध्रुव प्रसाद नेपाल

२०७४-१०-१९ देखि २०७५-०२-०८ सम्म

१९

उप.सचिव

दिपक राज नेपाल

२०७५-०२-०९ देखि २०७५-०३-१६ सम्म

२०

उप-सचिव

यादव सुवेदी

२०७५-०४-०२ देखि २०७५-०४-२७ सम्म

२१

उप-सचिव

शुशील वैद्य

२०७५-०५-११ देखि २०७५-११-२६ सम्म

२२

उप-सचिव

प्रकाश चन्द्र अधिकारी

२०७५-११-२७ देखि हालसम्म