दिनेश ज्ञवाली


दिनेश ज्ञवाली


दिनेश ज्ञवाली
शाखा अधिकृत

शाखा प्रशासन साखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dineshgyanwali@gmail.com
ठेगाना रुरु - ०८‚ गुल्मीRu Ru 8, गुल्मी
बहाल मिति २०७७ भाद्र २४