Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

तुल्सीराम भण्डारी


तुल्सीराम भण्डारी


तुल्सीराम भण्डारी
शाखा अधिकृत

शाखा प्रशासन साखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति N/A