Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

तुल्सीराम भण्डारी


तुल्सीराम भण्डारी


तुल्सीराम भण्डारी
शाखा अधिकृत

शाखा प्रशासन साखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति N/A