नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बुटवल रुपन्देही


नागरिकता शाखा

नागरिकता शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित शाखा

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने

क) बंशज

प्रमाण पुगेको दिन

 • गा.पा./न.पा.बाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १
 • पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जन्मदर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • पिताको मृत्यु भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र वंशज खुल्ने परिवारका अन्य कुनै सदस्यको नागरिकता
 • परिवारका कुनै पनि सदस्यको नागरिकता नभए बंशजको नाताले नागरिकता पाउन सक्ने र वंशज प्रमाणित हुने अन्य आधारभूत प्रमाणहरु ।
 • बसाइ सरी आउनेको हकमा बसाइसराइ दर्ता प्रमाणपत्र र
 • स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत ।

रु. १०।– को टिकट बाहेक अन्य कुनै दस्तुर नलाग्ने ।

ना

रि

ता

शा

खा

ख) कर्मचारी परिवार

प्रमाण पुगेको दिन

 • गा.पा./न.पा.बाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १ (दुईप्रति)
 • पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जन्मदर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको सिफारिस
 • कर्मचारी परिचय पत्र

रु. १०।– को टिकट बाहेक अन्य कुनै दस्तुर नलाग्ने ।

ग) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिप

निवेदन परेको दिन

 • गा.पा./न.पा.को  सिफारिस
 • पुरानो च्यातिएको नासिएको नागरिकता भए सो समेत पेश गर्नु पर्ने ।
 • बसाइ सरी आउनेको हकमा बसाइसराइ दर्ता प्रमाणपत्र र
 • स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, खानेपानी, विजुलीको बील तिरेको रसिद समेत ।

रु. १३।–को टिकट लाग्ने

 

नागरिकता शाखाका कर्मचारीहरु

सि.नं.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

नागरिकता

लक्ष्मण अर्याल

ना॰सु

9857031915

नयाँ नागरिकताका लागि

वासुराम पौडेल

ना॰सु

9847031058

नयाँ नागरिकताका लागि

   खडानन्द सापकोटा

ना॰सु

9847283508

प्रतिलिपि नागरिकताका लागि

कृष्ण प्रसाद पन्थी

ना॰सु

9857036381

प्रतिलिपि नागरिकताका लागि

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३

नागरिकतासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा निर्देशिकाहरु

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७०

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय