Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

नागिरकता घुम्ति सिविर

IMG_20181115_112743.jpg

मिति २०७५।०७।२८ गते शुद्धधन गाउँपालीकामा नागिरकता घुम्ति सिविर